Pogoji uporabe portala Avto Web


Qualitas d.o.o. je odgovoren za vsebino in delovanje spletnega portala AvtoWeb.si (v nadaljevanju Avto Web). Avto Web deluje izključno kot avkcijski posrednik pri prodaji in nakupu vozil. Avto Web  ne sodeluje v pogodbenih odnosih med prodajalci in kupci vozil.


Ko je pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem vzpostavljeno preko spletne avkcijske prodaje Avto Web, ali njenega centra za uporabnike ali na kakeršenkoli grug način preko Avto Web, je to razmerje obvezujoče za kupca in prodajalca. Kupec je obvezan plačati dogovorjen znesek in prodajalec je dolžan dostaviti kupcu dogovorjeno vozilo v opisanem stanju.Skupine in pravice uporabnikov


Vse vrste podjetij in privatnih uporabnikov se lahko registrirajo kot »uporabniki« spletnega avkcijskega portala Avto Web. Različni tipi uporabnikov imajo različne pravice in obveznosti.


Avto Web si pridružuje pravico, da zavrne dostop uporabniku brez obrazložitve ali mu omogoči dostop glede na posebne pogoje.


Avto Web presoja kateri skupini uporabnikov pripada posamezni uporabnik in lahko umesti uporabnika v različne skupine po lastni presoji.


Avto Web ima pooblastila, da ukine uporabniški račun kadarkoli s takojšnjim učinkom. Ukinitev uporabniškega računa ne vpliva na obveznosti, ki izhajajo iz že sklenjenih kupoprodajnih obveznosti pri Avto Web, tako je uporabnik zavezan za obveznosti iz svojih aktivnosti na Avto Web. To je pravilo, z izjemo lahko Avto Web odloči drugače.


Vsi uporabniki imajo lastno izvirno uporabniško ime in geslo. Uporabnik se strinja, da bo dostop uporabljal  izključno za svojo lastno uporabo in ga ne bo dal v uporabo katerikoli tretji stranki. V primeru izgube dostopa bo uporabnik obvestil Avto Web, ki mu bo posredoval novi dostop. V primeru zlorabe dostopa bo uporabnik obvestil Avto Web, ki bo nemudoma blokiral zlorabljeni dostop in preprečil nadaljnjo zlorabo uporabniškega računa. Uporabnik bo v nadaljevanju dobil novi dostop. Proti storilcu zlorabe bo Avto Web ukrepal z vsemi pravnimi sredstvi.

 

Opis vozil


Vozilo mora biti korektno in verodostojno opisano pri vnosu v avkcijsko prodajo. Vsi zahtevani podatki morajo biti izpolnjeni. Vse napake in modifikacije na vozilu morajo biti opisane.


Ko je vozilo vpisano za avkcijsko prodajo, je odgovornost prodajalca, da ustrezno opisano vozilo tudi dobavi kupcu. V času poteka avkcije ni dovoljeno spreminjati opisa vozila. Če prodajalec ugotovi, da opis ne ustreza, mora takoj kontaktirati naročniško službo Avto Web.

 

Avto Web si pridružuje pravico zahtevati dodatno dokumentacijo in informacije o vpisanem vozilu.

 

Prodajalec je odgovoren za ustreznost opisa vozila. Avto Web ne nosi odgovornosti za opis vozila.


Prodajalec mora raziskati sledeča dejstva in jih brezpogojno predstaviti v opisu:

  • Urejeno lastništvo vozila brez zahtev, rezervacij, zasega, nakupnih možnosti itn.
  • Vozilo ne sme bremeniti nič, kar bi preprečevalo prosto prodajo.


Uporabniki ne smejo v avkcije vpisovati vozil v imenu drugih oseb. Lahko vpisujejo le vozila, kjer je nesporno njihovo lastništvo do celote. 

 

Avkcije in rezervirana cena


Dražbe lahko potekajo z rezerviranimi cenami ali brez njih. Začetna cena vozila je lako 1€ ali katerakoli vrednost med 1 in rezervirano ceno.
Korak draženja se določi za vsako vozilo posebej in je običajno 100 €, lahko pa prodajalec po lastni presoji določi višino koraka.


Pri avkcijah z rezervirano ceno je kupec tisti z najvišjo ponujeno ceno, ki je enaka ali je presegla rezervirano ceno. Pri teh avkcijah, če rezervirana cena ni dosežena, je možen naknadni dogovor med prodajalcem in kupcem o končni prodajni ceni. Prodajalec ni zavezan prodati vozila, če rezervirana cena ni bila dosežena.

 

Avto Web si pridružuje pravico zahtevati popravek rezervirane cene vozila, če je mnenja, da je rezervirana cena previsoka. Avto Web lahko predlaga nižjo rezervirano ceno, če meni, da je postavljena cena previsoka.

 

Avkcijski proces 


Avto Web delegira začetek in konec avkcij v vseh primerih.
Avto Web si pridružuje pravico ukiniti ali prestaviti že določen časovni termin avkcij.
Avto Web si pridružuje pravico ukiniti avkcije brez vnaprejšnjega opozorila in brez odškodninskih podlag pri že začetih avkcijah. Zaključene avkcije ne morejo biti ukinjene.

 

Pogoji sodelovanja pri avkciji

 
Vpisana avkcijska ponudba je obvezujoča za uporabnika, da pri avkciji sodeluje. Sodelovanje na avkciji je možno na dva načina: 1. Avtomatski način, kjer uporabnik vpiše najvišjo ponujeno ceno in sistem skladno z ostalimi udeleženci avkcije sam zvišuje ceno do uporabnikove najvišje ponujene cene. 2. Manualni način, ko uporabnik vzpostavi najvišjo ponujeno ceno takoj.

 

Če sta dve ali več ponujenih cen enaki, je prednost na strani uporabnika, ki je svojo ponujeno ceno vpisal terminsko pred ostalimi uporabniki.


Če je vpisana avkcijska cena nižja od že postavljene cene, bo vpisana cena avtomatsko takoj presežena.

 

Avkcijske ponujene cene ne morejo biti znižane ali umaknjene po tem, ko so vpisane.

 

Vse vpisane ponujene avkcijske cene so zabeležene in shranjene v časovnem obdobju po presoji Avto Web.

 

Avto Web  si pridružuje pravico do obvezujoče razsodbe v primeru spora dveh ali več uporabnikov glede ponujene avkcijske cene.

 

Prodajalec si pridržuje pravico, da presodi o ponujeni ceni.


Ko je pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem vzpostavljeno preko spletne avkcijske prodaje Avto Web, ali njenega centra za uporabnike ali na kakeršenkoli drug način preko Avto Web, je to razmerje obvezujoče za kupca in prodajalca. Kupec je obvezan plačati dogovorjen znesek in prodajalec je dolžan dostaviti kupcu dogovorjeno vozilo v opisanem stanju.

 

V primeru kršitve kupoprodajne obveze kupca ali prodajalca, Avto Web obračuna provizijo za prekršek v višini 500 EUR tistemu, ki je odgovoren za kršitev.

 

Plačilo dogovorjene provizije Avto Web je dokončno v roku sedmih dni od prejetja računa s strani Avto Web in prodajalca v nobenem primeru ne odvezuje od plačila, niti ne more biti izničeno, niti zmanjšano iz kakršnegakoli razloga. Za zamudo valute plačila se obračunajo veljavne zamudne obresti.

 

Splošne pravice Avto Web 


Avto Web  si pridružuje vse pravice glede sistema avkcij, vključno z vsemi pogoji uporabe, opisi, podatki, procedurami in znanjem, zaščitenimi blagovnimi znamkami in ostalim.


Vse oblike kopiranja, repliciranja in posnemanja so prepovedane.

 

Uporabniki lahko avkcijski portal Avto Web uporabljajo le za pravilno in pravno sprejemljivo sodelovanje pri avkcijah. Vsako kršenje pravil bo sankcionirano in predmet pregona z vsemi pravnimi sredstvi.

 

Pravice in odgovornosti


Avto Web deluje izključno kot avkcijski posrednik pri prodaji in nakupu vozil. Avto Web  ne sodeluje v pogodbenih odnosih med prodajalci in kupci vozil. Avto Web ni odgovoren za vedenje kupcev in prodajalcev, posebej (vendar ne izključujoče) to velja za predstavljene podatke o vpisanem vozilu, o predaji ali nepredaji opisanega vozila zmagovalcu avkcije, o dejanskem lastništvu vpisanega vozila, o dejanskem plačilu kupca za prodano vozilo, o morebitni tretji osebi, ki ima do vozila terjatev rezervacije, zasega, nakupnih možnosti, itn.


Avto Web NI ODGOVOREN za prekinitve storitev, ki so posledica neposrednih ali posrednih napak pri komunikaciji, napak pri vnosu podatkov, sistemskih prekinitev, prekinitev internetnih povezav, prekinitev delovanja avkcijskega strežnika ali programske opreme, ki poganja avkcijski portal.


Avto Web ni odgovoren pod nobenimi pogoji za posredno ali neposredno škodo, vključno z izgubo prihodka, dobička, poslovnih priložnosti, vnešenih podatkov, itn. Avto Web prav tako ni odgovoren za dogodke višje sile oz. dogodke, na katere nima vpliva.


V primeru, da Avto Web nosi odgovornost, škoda v nobenem primeru pod nobenimi pogoji ne more preseči 500 EUR, ne glede na velikost ali povzročeno izgubo.

 

Zaupnost osebnih podatkov


Avto Web pod nobenim pogojem ne bo brez uporabnikovega izrecnega dovoljenja prodal, posredoval, prenesel ali posodil osebnih oz. poslovnih podatkov tretji osebi, razen v primeru zahteve pravne oblasti. Podatkov ne bomo uporabili v namen, ki bi kakor koli škodoval vam ali drugi vpleteni osebi. Vaših podatkov prav tako ne bomo uporabili za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen če boste tako zahtevali in to možnost tudi potrdili na registracijskem obrazcu ali katerem drugem obrazcu na spletni strani Avto Web. Vaša zasebnost ne bo kršena v nobeni obliki.


Izbira sodne pristojnosti


Odnos med Avto Web in uporabniki je predmet slovenske zakonodaje.

 

Za morebitne spore je pristojno sodišče v Kranju, lahko pa Avto Web določi tudi drugače.


Avto Web si pridružuje pravico sprožiti sodni postopek proti uporabnikom, ki kršijo pravila pri sodelovanju na Avto Web .

 

Vsebinske napake


Avto Web ne prevzema odgovornosti za vsebinske ali tipkarske napake.

 

Odnosi med kupci in prodajalci 


To poglavje vzpostavlja pogoje za sodelovanje kupcev in prodajalcev na Avto Web avkcijskih prodajah vozil.

 

Avto Web ni v vlogi pogodbenika med kupcem in prodajalcem. Vloga Avto Web je izključno pri razpoložljivosti avkcijskega sistema prodaje vozil kupcem in prodajalcem. Kupoprodajna pogodba med kupcem in prodajalcem zadeva izključno kupca in prodajalca. Avto Web  ne nastopa v njunih vlogah. Vsa nesoglasja med kupcem in prodajalcem rešujeta izključno ti dve stranki.  Obračun provizije Avto Web ni izključen v primeru, da kupec in prodajalec ne dokončata kupoprodaje. Avto Web ni odgovoren za kršenje kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem s strani ene ali druge udeležene stranke.


Pogoji kupoprodaje na tej strani veljajo v primeru, da kupec in prodajalec ne skleneta drugačnih pogojev. Na primer, stranki se lahko dogovorita o drugačnem načinu plačila, dostave, itn. Če tega dogovora ni, veljajo pogoji Avto Web .

 

Kupoprodajna obveznost


Ko je vozilo v avkcijski prodaji prodano, imata kupec in prodajalec obvezo, da kupoprodajo izpeljeta do konca in izpolnita vsak svoje obveznosti.

 

Ko je vozilo v avkcijski prodaji prodano, dobi kupec po e-pošti obvestilo o prodaji. To je začetek postopka, ki mu sledi izmenjava podatkov o kupcu in prodajalcu z vsemi opisanimi postavkami.


Prevzem vozila in pravice kupca


Kupec osebno prevzame predmet nakupa, razen, če je drugače dogovorjen s prodajalcem.

 

Dobava mora biti opravljena najkasneje sedem dni po končani avkciji, ko sta kupec in prodajalec sklenila kupoprodajno obvezo. Prodajalec mora omogočiti kupcu, da prevzame vozilo znotraj sedemdnevnega roka, med 8:00 in 16:00 uro ob delavnikih in po dogovoru med dela prostimi dnevi. Kupec mora obvestiti prodajalca o času prevzema vsaj 24 ur pred prevzemom.

 

Pred plačilom ima kupec pravico pregledati avto, če dejansko ustreza opisu. Prodajalec je odgovoren za morebitno škodo, nastalo med testno vožnjo, razen v primeru, da kupec pri nastanku morebitne škode krši prometne predpise in je sam kriv za nastalo škodo.

 

Če kupec ugotovi, da vozilo ne ustreza opisu, ki ga je prodajalec vnesel ob avkcijski prodaji, ima pravico do znižanja prodajne cene, vendar le za škodo, ki presega skupno 400 EUR po ceniku pooblaščenega serviserja.

 

Pred plačilom kupec lahko preveri, če št. šasije ustreza pripadajoči dokumentaciji vozila.

 

Prodajalec mora izročiti prometno dovoljenje in ostalo pripadajočo dokumentacijo kupcu ob predaji vozila.

 

Plačilo


Kupec je obvezan plačati skupno ceno za vozilo najkasneje v petih dneh od zaključka avkcije in najkasneje pred prevzemom vozila pri prodajalcu.

 

Kupec mora izvršiti plačilo v gotovini ali preko bančne transakcije.

 

Kupec mora na zahtevo prodajalca pred dobavo izročiti prodajalcu potrdilo o plačilu.


Prenos odgovornosti


Ob predaji avtomobila kupcu se odgovornost za vozilo prenese na kupca.

 

Obveznosti prodajalca


Prodajalec, ki vpiše vozilo v avkcijsko prodajo, je obvezan dobaviti vozilo, kot je opisano v avkcijski prodaji.

 

Prodajalec je odgovoren za pravilnost in točnost vseh opisnih podatkov o vozilu.

 

Prodajalec je odgovoren, da ob vpisu v avkcijsko prodajo vozilo ni obremenjeno s strani tretjih oseb, ki imajo do vozila terjatev rezervacije, zasega, nakupnih možnosti, itn.


Vozilo kot tako mora biti prosto vseh bremen najkasneje pred dobavo kupcu.

 

Obveznosti kupca


Ko uporabnik vpiše ponujeno avkcijsko ceno in postane zmagovalec avkcije v skladu s pravili Avto Web, ali je kako drugače sklenil kupoprodajno pogodbo s prodajalcem, je obvezan sprovedbe kupoprodaje vozila do zaključka. Uporabnik / kupec mora plačati skupno ceno za vozilo in vozilo prevzeti od prodajalca. To je kupčeva primarna obveza do prodajalca.

 

Spor med kupcem in prodajalcem


Odnos med prodajalcem in kupcem je predmet slovenske zakonodaje.

 

V primeru spora med kupcem in prodajalcem, je za rešitev pristojna slovenska zakonodaja.


Če spor med kupcem in prodajalcem ni možno rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v kraju sedeža prodajalca.